Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Zakoupením dárkového poukazu či dalších produktů na webu www.masazekatelin.cz nebo
rezervací masáže na stránkách www.masazekatelin.cz, telefonicky, emailem nebo
whatsappem, potvrzuje závazně Klient i Poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Obchodními
podmínkami (dále jen VOP). VOP jsou neoddělitelnou součástí elektronické objednávky a
smlouvy o nákupu dárkového poukazu uzavřené na dálku mezi prodávajícím a Klientem.

ODDÍL I – Nákup dárkového poukazu

1. Základní pojmy:

Poskytovatelem www.masazekatelin.cz je Kateřina Hojdová (dále jen Prodejce):
Kateřina Hojdová
Rim. Soboty 835, Kolín, 28002
IČ: 87776766
web: www.masazekatelin.cz

tel.: 723939718
e-mail: Kateřina@masazekatelin.cz

Adresa provozovny: Komenského 182, Kolín

 

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila dárkový
poukaz nebo jiný produkt nabízený Prodejcem na www.masazekatelin.cz (dále jen Klient)
nebo rezervovala masáž na www.masazekatelin.cz, telefonicky, emailem nebo prostřednictví
Facebooku a reservačního systému online.

Dárkovým poukazem se rozumí Dárkový poukaz na masáž dle vlastního výběru.

Elektronickou objednávkou se rozumí vyplnění a odeslání elektronického formuláře za
účelem objednání dárkového poukazu na webové stránce www.masazekatelin.cz, odesláním
elektronické objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad
akceptuje všechna ustanovení v platném znění v den odeslání závazné elektronické objednávky.
Klient se zavazuje zadat pravdivé a úplné informace v elektronickém formuláři. Každá
objednávka musí obsahovat:
Jméno a Příjmení klienta nebo název společnosti
Adresu trvalého bydliště klienta nebo sídla společnosti
E-mailovou adresu
Telefon
Variantu dárkového poukazu

Cenu za jednotlivý dárkový poukaz a cenu celkem
Způsob platby
Způsob dopravy
Souhlas s VOP
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy o koupi
dárkového poukazu a nepovažují se za závazné. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy
ze strany Prodejce dojde v den úhrady celé výše kupní ceny Klientem a elektronickým
potvrzením přijetí ze strany Prodejce. Tímto vzniká smlouva uzavřená na dálku mezi
Prodejcem a Klientem.

Cena je celková cena uvedená v elektronické objednávce. Platí výhradně ceny uvedené na
internetové stránce www.masazekatelin.cz.

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí elektronické
objednávky a tím i kupní smlouvy uzavřené na dálku. VOP jsou zveřejněné i na webových
stránkách prodejcem (www.masazekatelin.cz).

2. Objednávka a uzavření smlouvy
Klient prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky, a to na
adrese www.masazekatelin.cz.
Klient si objednává předmět smlouvy (dárkový poukaz) vyplněním elektronického formuláře
objednávky prostřednictvím webové stránky www.masazekatelin.cz. Klient je povinen
objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
Klient odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP pro nákup na webové stránce
www.masazekatelin.cz  a že s nimi souhlasí.
Po odeslání elektronické objednávky dojde klientovi Zálohová faktura pro platbu Dárkového
poukazu.

3. Cena a způsob platby
Aktuální cena dárkových poukazů je uvedena na webové stránce
Prodejce www.masazekatelin.cz a také ve shrnutí elektronické objednávky.
Fakturu (daňový doklad) vystaví Prodejce Klientovi po uhrazení platby. Fakturu obdrží
Klient elektronicky na jím uvedený e-mail po vyžádání.  Prodejce není plátce DPH.
Možnosti platby:
Bankovním převodem na účet 2702089459/2010. 
Při osobním vyzvednutí je možnost platby v hotovosti.

4. Dodací podmínky
Dárkový poukaz je možné zaslat elektronicky nebo vyzvednout osobně na adrese
provozovny Komenského 182, Kolín, 28002. V případě elektronického doručení je po úplném
uhrazení objednávky Klientovi odeslán dárkový poukaz na klientem uvedený email.
Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k jeho
dárkovému poukazu a bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za porušení této
povinnosti ze strany Klienta.
Webové stránky Prodejce mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5. Odstoupení od smlouvy
Při objednání dárkového poukazu má Klient právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání
důvodů nejpozději do 14 dnů ode dne objednání produktu. Odstoupení je možné provést
elektronickou formou na e-mail: katerina@masazekatelin.cz s prohlášením, že odstupuje
od smlouvy uzavřené na dálku a s přiložením zaslané faktury (vyžádané faktury) a uvedením čísla účtu, kam
chce klient vrátit uhrazenou částku. Klientovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající
ceně uvedené na původní faktuře. Uvedená suma bude vrácena nejpozději do 30 dnů od
platného odstoupení od smlouvy na bankovní účet Klienta.
Po odstoupení od smlouvy bude Klientovi zrušen přístup k dárkovému poukazu a
Klient nebude mít právo na využití dárkového poukazu.

ODDÍL II – Rezervace služeb
1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně, nebo
prostřednictvím Facebooku či online rezervačního systému na www.masazekatelin.cz.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy
zákazníka rezervuje příslušný čas.

2. Přeobjednání
Pokud se klient z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu na masáž dostavit,
informuje o tom předem telefonicky nebo zrušením rezervace přes rezervační systém,
nejpozději však 24 hodin před zahájením dané služby.

Pokud klient přeobjedná nebo zruší svůj termín méně než 24 hodin předem,

 je mu účtován storno poplatek 500,- při masážích do 60 min.

Při masážích nad 60 minut se účtuje storno poplatek ve výši 50 % objednané služby.

Při pozdním zrušení méně než 24 hodin předem nebo nepříchodu klienta objednaného s dárkovým poukazem platnost poukazu propadá. 

3. Pozdní příchod
Dostaví-li se klient už po začátku objednaného závazného termínu služby, bude služba provedena ve
zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod než 15
minut po začátku objednané služby se považuje za absenci zákazníka.

4. Absence zákazníka V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na službu se zpožděním delším než 15
minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši
objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu či permanentky.

5. Odmítnutí služby
Služba může být provozovatelem odmítnuta v těchto případech:
● zákazník se dostaví na službu se zjevnými příznaky infekčního onemocnění
● zákazník se dostaví na službu v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
● zákazník se dostaví na službu se zdravotními problémy medicínského charakteru
● zákazník se dostaví na službu v nevyhovujícím hygienickém stavu
● zákazník se během objednávání termínu služby vyjadřuje nepřístojným způsobem
● zákazník se opakovaně nedostavuje na sjednaný termín

6. Předčasné ukončení služby
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
● během poskytování služby u zákazníka objeví zjevné příznaky onemocnění
● během poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či
návykových látek
● během poskytované služby u zákazníka objeví zjevné příznaky jakýchkoliv
zdravotních problémů
● během poskytované služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat
nepřístojným způsobem

7. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před službou, během služby ani po
jejím vykonání, neručí.

8. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první procedurou instruován o účincích, indikacích a kontraindikacích dané
služby prostřednictvím odpovídajících informací uvedených na www.masazekatelin.cz.
Pokud se rozhodne službu podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný
souhlas.

9. Ceník služeb
Ceník služeb je k nahlédnutí v provozovně, na Facebookových i na webových stránkách
provozovatele.

ODDÍL III – Čerpání dárkových poukazů a předplacených služeb

1. Použití dárkového poukazu

Dárkový poukaz lze použít na úhradu služeb poskytovaných provozovatelem. U dárkového
poukazu s uvedenou nominální hodnotou je nutno přesný druh požadované služby
dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Druhy služeb jsou popsány na webových
stránkách www.masazekatelin.cz. Platbu dárkovým poukazem je třeba nahlásit před
začátkem procedury pro ověření platnosti.

2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány s uvedenou nominální hodnotou, případně s konkrétní
procedurou. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze vracet v hotovosti.

3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho
použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4. Lhůta platnosti
Lhůta platnosti dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu. Lhůtu platnosti lze
prodloužit pouze v případě nepříznivé epidemiologické situace a nařízením o uzavření
studia. Lhůta je 3 měsíce od data zakoupení poukazu. Prodloužení poukazu je možné za poplatek 300,- po vypršení řádné lhůty.

5. Čerpání předplacených služeb
Při předplacení služeb v případě uhrazení faktury zaměstnavatelem (např. fond FKSP)
zákazník obdrží kartičku, kam se zaznamenává čerpání předplacené částky. Pokud
zaměstnavatel klienta neurčí jinak, je doba pro vyčerpání předplacené částky nižší než
5.000,- Kč jeden rok, vyšší než 5.000,- Kč 18 měsíců.

Ochrana osobních údajů
Prohlášení prodávajícího: Provozovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter
osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a
chráněna proti zneužití. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám. Údaje, které Klient
zadává při objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého
obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci
bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Klientem.
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a
svých produktech.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2018, poslední změna proběhla 6.1.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových
stránek www.masazekatelin.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze
obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.masazekatelin.cz a je
označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních
podmínek.